www.protokollen.no Om oss Lø. 16. jan. 2021

Faglig Forum for

Formannskapssektretærer

Leder:

Kristin Meek

Trondheim kommune

Tlf.: 93810530

epost: kristin.meek@trondheim.kommune.no

 

 

Klikk for FFF på facebook

Be om å bli medlem
i vår FB-gruppe!

Om oss

 

Faglig Forum for Formannskapssekretærer - FFF - er en landsomfattende sammenslutning for ansatte i de politiske sekretariatene (formannskapssekretær og tilsvarende) i kommunene og fylkeskommunene.

 

FFF har som formål å gi medlemmene faglig utvikling innenfor de saksfeltene som ligger til politisk sekretariat. Dette skjer gjennom å utvikle nettverk kommunene imellom og til faglige instanser i statsforvaltningen, eksterne fagmiljø og andre faglige forum for offentlige ansatte. Den faglige utviklingen skjer ellers gjennom kurs, konferanser og seminarer som FFF arrangerer i egen regi eller i samarbeid med andre.

 

Kommunene og fylkeskommunene tegner medlemsskap i FFF mot å betale en årlig kontingent. Hver kommune og fylkeskommune kan delta i forumets aktiviteter med så mange ansatte som de  ønsker.

 

FFF har følgende organer: årsmøtet, styret og fylkeskontakter. Årsmøtet er det øverste organet og holdes innen utgangen av juni hvert år. I tilknytning til årsmøtet holdes en landskonferanse med faglig tema. Styret har det daglige ansvaret for forumet i perioden mellom årsmøtene og skal holde møte etter behov, men minst to ganger i perioden.

 

Fylkeskontaktene er kontaktpunktet mellom medlemmene i sitt fylke, og er styrets forlengede arm ut mot medlemmene. Han/hun bør ellers arbeide med rekruttering av nye medlemmer. Medlemmene i fylkene kan sammen med fylkeskontaktene arrangere lokale samlinger i form av kurs, konferanser og seminarer.

 

Vårt organisasjonsnr: 976 077 253

Faglig Forum for Formannskapssektretærer FFF formannskap kommunestyre kommune fylke fylkeskommune forvaltning politikk politisk sekretariat sekretær
web: info helgeland